കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍ (റവന്യൂ റിക്കവറി)
സ.ഉ (പി) നമ്പര്‍ വകുപ്പ്/ ഓഫീസ് സംഗ്രഹംതിയ്യതി ഡൗണ്‍ ലോ‍ഡ്
258/09/റവ.

റവന്യൂ (എച്ച്) വകുപ്പ്

റവന്യൂ വകുപ്പ് - റവന്യൂ റിക്കവറി തുടങ്ങാന്‍ വകുപ്പിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ കേസുകള്‍ പ്രത്യേക പദ്ധതികളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി തീര്‍പ്പാക്കുന്നതിന് കുടിശ്ശികക്കാര്‍ക്ക് അനുവാദം നല്‍കുന്നതിന് മുന്‍പ്, റവന്യൂ വകുപ്പുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശം അംഗീകരിച്ച്- ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

04-July-2009
398/10/RD

Revenue Department

Implementation of RR Online - Procedures to be adopted - Orders issued

16-Sept-2010
55269/H3/12/Rev

Revenue Department

Government Circular

30-Nov-2012